'Thales Chosen to Design Galileo Satellite Security