'The Larks, Still Bravely Singing, Fly… Elbit’s Skylark UAVs